Nationaløkonomisk Forenings Vedtægter


Nationaløkonomisk Forening blev stiftet den 12. november 1873. Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen den 22. april 2014.Navn, formål og hjemsted

 

§ 1. Foreningens navn er "Nationaløkonomisk Forening".

Stk. 2. Foreningens formål er gennem udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre publikationer, afholdelse af foredrag og diskussioner og deltagelse i internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger, at formidle og drøfte vigtige økonomiske emner

Stk. 3. Foreningens hjemsted er i København.


Medlemsforhold

 

§ 2. Som medlem kan optages enhver, der interesserer sig for økonomiske emner, og som betaler det fastsatte kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bestemme, at institutioner optages som medlemmer i foreningen med et aftalt antal registrerede medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem eller en institution, hvis den skønner, at foreningens formål modarbejdes. Denne afgørelse kan indbrin­ges for førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer sin afgørelse ved simpel stemmeflerhed.

§ 3. Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemmer har ret til at deltage i general­forsamlingen og andre medlemsmøder.

§ 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretær eller kasserer senest med 1 måneds varsel til regnskabsårets udgang.

Stk. 2. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

§ 5. Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af bestyrelsen og indbetales til foreningen senest den 1. februar".

Bestyrelse

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg først på førstkommende generalforsamling.

Stk. 2. Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger selv sekretær og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Stk. 5. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer deltager i afstemningen. Beslutninger træffes normalt ved bestyrelsesmøder, men kan ske ved skriftlig afstemning, herunder pr. e-mail eller anden på forsvarlig måde afholdt afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter tid, sted og emner for foreningens mødearrangementer, der normalt afholdes i perioden september-maj. Bestyrelsen forestår foreningens økonomiske dispositioner, herunder også over for de i Nationaløkonomisk Forenings Fond opsamlede midler.

Stk. 8. Nationaløkonomisk Tidsskrift redigeres af en ansvarshavende redaktør i samarbejde med en redaktionskomité. Bestyrelsen ansætter redaktøren og udpeger redaktionskomiteen. Redaktøren varetager i samarbejde med redaktionskomiteen udgivelsen af Nationaløkonomisk Tidsskrift inden for rammerne af et af bestyrelsen godkendt budget.

Generalforsamlingen

 

§ 7. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest i maj måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stk. 3. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 14 dages varsel ved særskilt henvendelse til de enkelte medlemmer.

Stk. 4. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der kan dokumentere deres adgangsberettigelse.

Stk. 5. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.

Stk. 6. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år. Endvidere fremlægges regn­skabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges be­styrelse og 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor.

Stk. 8. Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 1. marts og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest samtidig med dagsordenen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

Stk. 9. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmefler­hed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme. For institutioner tilfalder stemmeretten de i den pågældende institu­tion registrerede medlemmer.

Stk. 10. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstede­værende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog såle­des at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe 5 fuldmagter.
 

Regnskab og formue

 

§ 8. Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisorerne.

Stk. 3. Revisorerne kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Stk. 4. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler foreningens regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

Stk. 5 Foreningens formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes efter bestyrelsens retningslinjer.
 

Tegning og hæftelse

 

§ 9. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et besty­relsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.


Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.Vedtægtsændringer

 

§ 10. Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre for­eninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.Opløsning

 

§ 11. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

Stk. 2. Ved opløsning indgår foreningens formue i Nationaløkonomisk Forenings Fond. Hvis denne fond ikke eksisterer på dette tidspunkt, skal midlerne på anden vis anvendes til støtte af økonomisk forskning.